Deutsche FahneNederlandse vlagUK flag
VakgebiedenProjectenGDI-ComponentenGeoLab
Zur Login-SeiteLogin
Inhoud X-border-GDI

Bij zeker 80% van de beslissingen in zowel het publieke als het  private domein speelt ruimtelijke informatie een doorslaggevende rol. Met de toenemende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn Westfalen wordt deProgramma X-GDI behoefte aan een structuur voor grensoverschrijdende ruimtelijke informatieverzorging daarom steeds sterker. Immers goede besluiten vereisen dat men verder kijkt dan alleen binnen de eigen grenzen. Sinds eind 2000 zijn de eerste stappen op weg naar zo’n infrastructuur in voorbereiding. De haalbaarheidstudie in 2003 (mede mogelijk gemaakt met subsidie van Euregio) heeft die behoefte nog eens onderstreept en aangetoond dat daarvoor inderdaad grote belangstelling is vanuit allerlei belanghebbende partijen. Partijen hebben zich op de 2e Geo-conferentie in Münster (16 juni 2003) positief uitgelaten over een programma voor de ontwikkeling van een X-border GDI (grensoverschrijdende geodata-infrastructuur). Daarbij is aangegeven dat zo’n programma zich, behalve op informatietechnische aspecten, zeker ook moet richten op het gebruik en de toepasbaarheid van geo-informatie. Daartoe zijn vijf beleidsvelden gedefinieerd: Ruimtelijke Planning, Watermanagement, Natuur, Milieu & Toerisme, Verkeer & Transport en Crisismanagement.

Het doel van X-border GDI NRW-NL

Het programma X-border GDI NRW-NL heeft tot doel een structuur voor grensoverschrijdende ruimtelijke informatieverzorging in Noordrijn Westfalen en Nederland te ontwikkelen en implementeren, opdat voor de lange termijn samenwerking tussen NRW en NL gewaarborgd is voor zover het gaat om ruimtelijke informatie. Het programma X-GDI heeft aansluiting bij INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Europese situatie.

Behalve het realiseren van de infrastructuur voor het uitwisselen van geodata, is de internationale samenwerking een belangrijke doel van het programma X-GDI. Denk aan situaties waarin in het ene land in het grensgebied een bestemmingsplan voor een natuurgebied is terwijl aan het aangrenzende gebied in het andere land een industriegebied is gepland. De huidige situatie is dat de beschikbaarheid van buitenlandse regionale ruimtelijke plannen stopt bij de grens. Het programma X-GDI zorgt er voor dat deze plannen digitaal beschikbaar worden over de grenzen heen. Door samenwerking over de grens heen te ondersteunen, kunnen dergelijke plannen op elkaar afgestemd worden. Het gebruik van de diensten van een ruimtelijke data infrastructuur speelt hierin een cruciale rol.

Effecten X-border GDI NRW-NL

Het programma X-GDI zorgt ervoor dat informatiebronnen in de grensregio’s optimaal toegankelijk en beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door een grote variëteit van gebruikers. Waar nodig zullen in geval van obstakels harmoniserende maatregelen worden genomen dan wel worden aanbevolen om obstakels in het gebruik van informatie voor de langere termijn weg te nemen. In het programma gaat het om het bekend maken van de beschikbare informatie, het daadwerkelijk toegankelijk maken ervan en het harmoniseren van interpretatie- en gebruiksmogelijkheden. Effect

De effecten van X-border GDI NRW-NL op de economische structuur en de arbeidsmarkt in de Euregio zijn meerledig. De belangrijkste effecten mogen worden verwacht op het vlak van efficiency en effectiviteit van beleidsvoorbereiding en besluitvorming in het openbaar bestuur, vooral op de gebieden van Ruimtelijke planning, Watermanagement, Natuur, Milieu & Toerisme, Verkeer & Transport en Crisismanagement. De huidige praktijk heeft tot gevolg dat op veel plaatsen dubbel werk wordt verricht en dat geografische data opnieuw worden gedigitaliseerd, omdat de aansluiting met reeds bestaande datasets niet zonder meer kan worden gemaakt. Eenvoudige toegang tot informatie genereert nieuwe kansen en markten: dit geldt zowel voor bedrijven als de overheid. Hiervoor zijn echter beschikbare en werkbare standaarden nodig welke afhankelijk zijn van de realisatie van dit programma.

Voor wie is X-border GDI NRW-NL bedoeld?

X-GDI NRW-NL is bedoeld voor alle gebruikers en aanbieders van ruimtelijke informatie, zowel publieke en private organisaties als consumenten en op alle niveaus (nationaal, regionaal, lokaal) zijn (potentiële) gebruikers van X-border GDI. Ook de private geo-informatiebranche die zelfstandig services aanbiedt, producten en diensten ontwikkelt, alsmede onderwijs- en onderzoeksinstituten maken deel uit van de doelgroep. Fietsen gebruikers X-GDI

De toepassingen van X-border GDI NRW-NL zijn de vijf beleidsvelden Ruimtelijke Planning, Watermanagement, Natuur, Milieu & Toerisme, Verkeer & Transport en Crisismanagement. Het gebruik van Geo-informatie binnen deze beleidsterreinen is zeer divers: van het zoeken van de dichtstbijzijnde winkel op internet, het uitstippelen van een wandelroute voor de vakantie, verkeersinformatie over waar de files op een bepaald moment staan, het aardrijkskundeonderwijs waar leerlingen leren werken met digitale, geografische data en digitale kaarten,het bepalen van een geschikte locatie voor het bouwen van een nieuw bedrijfsterrein, het in kaart brengen van ondergrondse kabels en leidingen, bij een grote overstroming bepalen op welke locatie hulp geboden moet worden, tot en met bij het uitbreken van dierziekten zoals MKZ bepalen welke gebieden afgesloten moeten worden. Hierbij is het van belang dat zowel „ geo-professionals“ als „gewone gebruikers“ tot de doelgroepen behoren; diverse projecten hebben juist mede tot doel om de afstand tussen beiden te verkleinen.

Wat betekent X-border GDI NRW-NL voor de diverse partijen?

X-GDI heeft voor diverse partijen voordelen en kan een stimulans voor de economie betekenen.

Voor de besturen

 • Aansprekende steunpilaar van de grensoverschrijdende e-Government
 • Grensloze informatie voor burgers en bedrijven
 • Geodata blijven de bron waardoor de kwaliteit van de data wordt geborgd.
 • Externe geodata naar behoefte
 • Toenemende transparantie van beschikbare Geodata en Geo Informatie diensten
 • De kosten nemen af door overstijgende administratieve samenwerking
 • Insparingspotentieel op het gebied van software en scholing: >90% van de zakelijke gebruikers hebben eenvoudige GI diensten nodig.

Voor de Euregio’s en hun burgers
Grensoverschrijdende projecten die in de toekomst allen X-GDI als gemeenschappelijke pool van geodata en – diensten gebruiken, hebben de volgende voordelen voor de Euregio’s en hun burgers:

 • Minder kosten voor dataverzameling ten behoeve van projecten.
 • Minder dataredundantie tussen projecten.
 • Minder kosten voor data en software.
 • Meer transparantie van data en proces voor de gebruiker.
 • Meer vergelijkbare projectresultaten.
 • Meer samenwerking door gemeenschappelijk gebruik van internationale standaarden.

Voor de economie
X-border GDI NRW-NL kan een stimulans voor de economie van zowel Nederland als Duitsland betekenen, immers:

 • Geodata  en GI-technologie worden in toenemende mate geïntegreerd in de IT systemen van bedrijven: ERP, CRM etc.
 • Zwaartepunt: Geomarketing, bedrijfsplanning, logistiek, LBS in de buitendienst (Location Based Services, een groeiende technologie die gericht is op het verschaffen van GIS en ruimtelijke informatie via mobiele en veldeenheden.), verdeelde bedrijfsprocessen.
 • Grensoverschrijdende markten en bedrijven hebben X-border GDI nodig als plaatsvoordeel: topografie, infrastructuur, bevolking, kadaster, milieu-eisen, sociale economie etc.
 • Bijzonder belangrijk voor branches in de ruimtelijke ordening: levering en verwijdering, Telecommunicatie, Toerisme. Land- en Bosbouw, crisismanagement etc.
 • Grensoverschrijdende samenwerking in de bevordering van de economie.     

(Bron: Presentatie X-border GDI NL-NRW, Prof. Dr. Ulrich Streit, Institut für Geoinformatik der Universität Münster)

Wat er vooraf ging aan het programma
In juni 2003 is er een haalbaarheidsstudie naar X-GDI inclusief pilot opgeleverd. De haalbaarheidsstudie betrof een verkenning voor de potentiële toepassing van X-GDI en de opzet van de organisatie van het programma. Het resultaat van deze studie was dat de realisatie  X-GDI mogelijk is voor een bepaald gebied binnen de Euregio.

In 2004 zijn diverse projectvoorstellen uit verschillende hoeken en beleidsterreinen ingediend waarvan meerdere projecten op het punt staan geaccordeerd te worden. Het projectvoorstel Plannen en Bouwen van de Euregio Maas – Rijn is inmiddels geaccordeerd. Met het project Plannen en Bouwen wordt het geoportaal en het opzetten van de basisdiensten van X-GDI gerealiseerd.

In de zomer van 2005 is na de Europese aanbesteding van het programma X-GDI, het programmamanagement samengesteld en heeft de Euregio Gronau goedkeuring gegeven aan het programma X-GDI. Na het bereiken van deze mijlpaal, hebben de deelnemende partijen actief commitment gegeven aan het programma en de samenwerking.

In september 2005 is de CD-ROM opgeleverd waar ook het metadataprofiel in is opgenomen. Dit is een zeer belangrijke mijlpaal aangezien het metadataprofiel de basis is voor de metadata catalogus. Tevens is een verwijzing opgenomen naar de X-GDI website en de X-GDI metadata catalogus.

Het programma X-border GDI NRW – NL is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Nordrhein Westfalen voor de ontwikkeling en implementatie van een grensoverschrijdende infrastructuur voor ruimtelijke informatieverzorging. Het programma gaat nadrukkelijk uit van de toepassingsmogelijkheden van geo-informatie ten behoeve van grensoverschrijdende maatschappelijke uitdagingen.

Aanmelden teneinde commentariëren

Inloggen

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

X-border-GDI
Een website van side by site GmbH & Co. KG ©2010